برای کودکان

مرکز مشاوران و تربیت خانوادگی ما
از شما و فرزندانتان حمایت می کند،
هنگامی که در نزد شما بعنوان مثال این مشکل ها وجود دارد:

 • شما والدین اغلب با همدیگر مشاجره دارید.
 • فرزند انتان اغلب با هم مشاجره می کنند.
  با هم صحبت نمی کنند .
 • فرزند شما در مدرسه مشکل دار.
 • یا اینکه اصلا به سر کلاس نمی رود
 • بچه های همکلاسیش اغلب فرزند شما را اذیت می کنند .
  اینکه دروغ در باره او می گویند یا وسایلش را بر می دارند .
  این را قلدری می گویند .
 • شما بعنوان والدین نمی دانید،
  چگونه فرزند تان را در مقابل قلدران حمایت کنید

اگر شما برای مثال به یکی یا بیشتر از این سئوالات
با بله جواب می توانید بدهید،
سپس ما خدمات درستی برای شما داریم:

 • بعضی اوقات شما فکر می کنید،
  که اصلا نمی دانید چگونه با فرزندتان رفتار کنید؟
 • آیا نوزاد شما با خوابیدن مشکل بزرگی دارد؟
  آیا آنچه شما به فرزند تان می گوئید انجام نمی دهد؟
 • آیا فرزند شما ناآرام است و خیلی شلوغ می کند؟
 • آیا فرزند شما اغلب شب ها جایش را کثیف می کند؟